Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1 • Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever) en de opdrachtnemer (hierna: Studio Rodenhuis) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Studio Rodenhuis.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 (twee) maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. De in de offerte of andere prijsopgaven genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Studio Rodenhuis verstrekte gegevens waarop Studio Rodenhuis de offerte baseert.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio Rodenhuis begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Studio Rodenhuis pas nadat deze schriftelijk door Studio Rodenhuis zijn bevestigd.

2 • De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Studio Rodenhuis spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelenStudio Rodenhuis kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Studio Rodenhuis de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De Opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio Rodenhuis mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten)aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

2.3 Een door Studio Rodenhuis opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Studio Rodenhuis:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Studio Rodenhuis meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 • Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Studio Rodenhuis, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

3.2 Wanneer Studio Rodenhuis op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Studio Rodenhuis namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Studio Rodenhuis volgens uitdrukkelijke afspraak met Opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden (door)geleverd of doorverkocht aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier ook jegens de Opdrachtgever. Studio Rodenhuis stelt de Opdrachtgever in staat kennis te nemen van de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier.

3.4 Wanneer Studio Rodenhuis, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van Studio Rodenhuis de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5 De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Studio Rodenhuis derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Studio Rodenhuis. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6 Studio Rodenhuis is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Studio Rodenhuis zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Studio Rodenhuis kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 • Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten voortvloeiend uit de opdracht komen toe aan Studio Rodenhuis. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Studio Rodenhuis daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. Onder “intellectuele eigendomsrechten” wordt uitdrukkelijk verstaan: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht en betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Studio Rodenhuis heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Studio Rodenhuis het resultaat zonder vermelding van de naam van Studio Rodenhuis openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio Rodenhuis tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes, bronbestanden en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Studio Rodenhuis, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen voor de overdracht van voorgenoemde resultaten een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben de Opdrachtgever en Studio Rodenhuis jegens elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de door Studio Rodenhuis tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten zoals genoemd in 4.4, tenzij anders overeengekomen.

5 • Gebruik van het resultaat

5.1 Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen die volgen uit de overeenkomst met Studio Rodenhuis, verkrijgt hij/zij het recht tot gebruik (licentie) van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Studio Rodenhuis kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een aanvullende vergoeding.

5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Studio Rodenhuis recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5 Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Studio Rodenhuis niet (langer) toegestaan het resultaat van de opdracht te gebruiken dan wel verder uit te (laten) werken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik (licentie) komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6 Studio Rodenhuis heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen gebruik op het internet, websites en social media, wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 • Honorarium en kosten

6.1 Studio Rodenhuis heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen vergoeding.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Studio Rodenhuis voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3 Wanneer Studio Rodenhuis door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Studio Rodenhuis gehanteerde honorariumtarieven. Studio Rodenhuis zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

7 • Betaling en opschorting

7.1 Studio Rodenhuis draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever mag Studio Rodenhuis overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.2 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.3 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Studio Rodenhuis totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan Studio Rodenhuis op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Studio Rodenhuis zijn voldaan.

7.4 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.5 Studio Rodenhuis mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Studio Rodenhuis door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8 • Toerekenbare tekortkoming, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Partijen zullen elkaar in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke stellen, en de andere partij met inachtname van een redelijke termijn in staat stellen om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

8.2 Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst (tussentijds) opzegt zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Studio Rodenhuis, of wanneer Studio Rodenhuis de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van Studio Rodenhuis redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Studio Rodenhuis op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 (dertig) % van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Zowel Studio Rodenhuis als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend, dan wel de andere partij komt te overlijden.

8.5 Wanneer de werkzaamheden van Studio Rodenhuis bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Studio Rodenhuis blijft afnemen, dan wel Studio Rodenhuis financieel zal compenseren voor de gemiste omzet en gemaakte kosten.

9 • Garanties en vrijwaringen

9.1 Studio Rodenhuis garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Studio Rodenhuis garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 De Opdrachtgever vrijwaart Studio Rodenhuis, of door Studio Rodenhuis bij de opdracht ingeschakelde derden, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van de resultaten van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Studio Rodenhuis jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De Opdrachtgever vrijwaart Studio Rodenhuis voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 • Aansprakelijkheid

10.1 Studio Rodenhuis is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Studio Rodenhuis toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Aansprakelijkheid van Studio Rodenhuis voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.2 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Rodenhuis, is de totale aansprakelijkheid van Studio Rodenhuis beperkt tot het honorarium van Studio Rodenhuis voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,- en is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Studio Rodenhuis uitkeert. Het bedrag waarvoor Studio Rodenhuis in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.

10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11 • Privacy

Wanneer Studio Rodenhuis in het kader van de te verrichten diensten persoonsgegevens van (klanten van) de Opdrachtgever moet verwerken, dan wordt Studio Rodenhuis als “verwerker” en de Opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

12 •  Overmacht

12.1 Indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, maar dit hem/haar niet kan worden toegerekend (overmacht), is die partij niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

12.2 Onder overmacht wordt onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan weersomstandigheden, brand, staking, ziekte, pandemie, epidemie, (oorlogs-) geweld, hacks, cyberaanvallen of andere technische storingen en omstandigheden die een gevolg hiervan zijn, zoals overheidsingrepen waaronder quarantainemaatregelen, die één van de partijen redelijkerwijs verhinderen om na te komen en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

12.3 Indien één van de partijen zich op overmacht beroept dan dient hij/zij zo snel mogelijk de andere partij schriftelijk op de hoogte te brengen, onder verwijzing naar de nodige bewijsstukken/redenen.

12.4 Indien de overmachtstoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

12.5 In het geval van overmacht heeft Studio Rodenhuis recht op dat gedeelte van het honorarium voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die Studio Rodenhuis reeds heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn.

13 • Overige bepalingen

13.1 Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Studio Rodenhuis wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij/zij Studio Rodenhuis hiervan voorafgaand op de hoogte stellen.

13.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Studio Rodenhuis gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn/haar gehele onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Rodenhuis.

13.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Studio Rodenhuis of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Partijen zullen hun werknemers, dan wel derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde geheimhoudingsplicht binden.

13.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

13.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

13.6 Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden. Studio Rodenhuis zal Opdrachtgever hierover informeren.

13.7 Op de overeenkomst tussen Studio Rodenhuis en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Studio Rodenhuis is gevestigd, dit ter keuze van Studio Rodenhuis, kennis van geschillen tussen Studio Rodenhuis en Opdrachtgever.

Juni 2021

Voor een pdf-versie van deze voorwaarden: KLIK HIER